[1]
กลางนอก ป. และ ทองคำ จ., “การประยุกต์ใช้เทคนิคแบบรวมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแบบจำลองตามกฎ ในเหมืองข้อมูล”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 9, ฉบับที่ 1, น. 97–108, เม.ย. 2019.