[1]
มิตรวงศ์ ห., “วงจรสะท้อนกระแสคลาสเอบีที่ทำงานภายใต้ไฟเลี้ยงต่ำ โดยใช้เทคนิคขาเกตเสมือนลอยตัว”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 9, ฉบับที่ 1, น. 83–96, เม.ย. 2019.