[1]
ทัตทวี ส., มณีศรี ธ., และ วังฆนานนท์ ว., “ตัวแบบความได้เปรียบเชิงการแข่งขันอย่างสมดุลและยั่งยืน สำหรับธุรกิจค้าปลีกศูนย์รวมสินค้าบ้านและที่อยู่อาศัย”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 9, ฉบับที่ 1, น. 55–67, เม.ย. 2019.