[1]
มงคล ช. . ., ปิ่นทอง จ. . ., ประทีปชนะชัย ศ., ก๋าคำ ภ. . ., และ เนื่องจำนงค์ ป., “การวิเคราะห์การขึ้นรูปลึกสำหรับเหล็กกล้าคาร์บอนรีดเย็น เอสพีซีอี”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 10, ฉบับที่ 2, น. 1–11, ต.ค. 2020.