[1]
ปัญญาวิชัย พ. และ โสมณวัฒน์ ว., “การวิเคราะห์การไหลของอากาศในปล่องลมแสงอาทิตย์โดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 10, ฉบับที่ 1, น. 63–75, เม.ย. 2020.