[1]
ปัญญาวิชัยพ. และ โสมณวัฒน์ว., “การวิเคราะห์การไหลของอากาศในปล่องลมแสงอาทิตย์โดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 10, ฉบับที่ 1, น. 63-75, เม.ย. 2020.