[1]
สุพัฒน์ธนานนท์ น., “การวางแผนการขนส่งสินค้าด้วยตัวแบบกำหนดการเชิงคณิตศาสตร์: กรณีศึกษาการขนส่งขาเข้า”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 10, ฉบับที่ 1, น. 85–97, เม.ย. 2020.