[1]
หนูสุวรรณเ., เมืองประทับจ., และ ขจรกสิรัตน์ศ., “การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออก”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 11, ฉบับที่ 1, น. 1-14, มิ.ย. 2021.