[1]
วีรานุกูล ป., ชูสิทธิ์ ผ., บุญโตสิตระกูล ก., และ สุวีโร ก., “การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้านชุมชนบ้านสุกร”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 8, ฉบับที่ 2, น. 13–24, ธ.ค. 2018.