[1]
พิศสุวรรณ พ., สุวรรณ ป., เส้งตี้ ย., และ คงสง พ., “อิทธิพลการชุบผิวแข็งของเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำด้วยวิธีแพ็คคาร์บูไรซิ่ง โดยใช้ผงถ่านไม้โกงกาง”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 8, ฉบับที่ 2, น. 1–12, ธ.ค. 2018.