[1]
สุทธิสนธ์ ธ., “การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 151–163, มิ.ย. 2018.