[1]
กนกพิชญ์กุล เ., อารีราษฎร์ ธ., และ แสนราช จ., “การพัฒนารูปแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 37–48, มิ.ย. 2018.