[1]
มาลี อ., “การวิจัยเนื้อดินบ้านบ่อสวก จังหวัดน่าน”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 7, ฉบับที่ 2, น. 234–244, ธ.ค. 2017.