[1]
มะโนธรรม อ., “ศักยภาพด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานของแรงงานเซรามิก โครงการพระราชดำริฯ บ้านทุ่งจี้ จังหวัดลำปาง”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 7, ฉบับที่ 2, น. 175–193, ธ.ค. 2017.