[1]
ศิลาโชติ ณ. และ มณีศรี ธ., “ตัวแบบการจัดการโซ่คุณค่าโลจิสติกส์การท่องเที่ยวในเขตเศรษฐกิจ พิเศษจังหวัดมุกดาหารของประเทศไทย”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 7, ฉบับที่ 2, น. 146–159, ธ.ค. 2017.