[1]
บุญปาลวงศ์ ม., “การพัฒนาระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 7, ฉบับที่ 2, น. 96–116, ธ.ค. 2017.