กาญจนาภรณ์ วันวิสาข์. 2017. “อิทธิพลของการสั่นสะเทือนเชิงกลต่อการเกิดฟลูอิดไดเซชันของอนุภาคใน ฟลูอิดไดซ์เบดแบบสั่น”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 7 (1). Ubonratchathani, Thailand:197-210. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/92130.