กองทรัพย์ ภัทราพล, และ กองทรัพย์ นุจิรา. 2017. “การจําลองสถานการณ์กระบวนการผลิตข่าวฮางงอก”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 7 (1). Ubonratchathani, Thailand:106-22. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/92106.