จูมจี รัชนี, บุรีเลิศ อรอนงค์, ส่งเสริม นพรัตน์, และ เทพพิทักษ์ เฉลิมสิริ. 2017. “การศึกษาผลการจัดการด้านการยศาสตร์ในการลดความเสี่ยงต่ออาการปวดเมื่อย กระดูกและกล้ามเนื้อของเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 7 (1). Ubonratchathani, Thailand:92-105. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/92101.