ภูตะลุน ทองชัย, อารีราษฎร์ วรปภา, อารีราษฎร์ ธรัช, และ ดวงชาทม สุรัตน์. 2017. “การศึกษาผลการอบรมครูจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 7 (1). Ubonratchathani, Thailand:75-91. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/92095.