ทองเทพ สกุลวิทย์, และ ตังควนิช สุดาพร. 2016. “การศึกษาสมบัติการต้านจุลชีพของผ้าเส้นใยกล้วยย้อมสีจากขมิ้นผง”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 6 (1). Ubonratchathani, Thailand:194-206. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/61125.