ใจปันทา เดชพล, อารีราษฎร์ วรปภา, และ อารีราษฎร์ ธรัช. 2016. “การส่งเสริมครูประยุกต์ใช้สื่อผสมเพื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการกลุ่ม”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 6 (1). Ubonratchathani, Thailand:59-72. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/61115.