พิมพิมูล อัจฉรีย์, เทียนทอง มนต์ชัย, และ นิตย์สุวัฒน์ สุพจน์. 2016. “การเรียนรู้ร่วมกันผ่านคอมพิวเตอร์ออนไลน์ โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์บนระบบมูเดิล”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 3 (5). Ubonratchathani, Thailand:53-64. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/58873.