ด่านตระกูล สิทธิพงษ์, และ ลิคะสิริ จูลิน. 2016. “ขั้นตอนวิธีและขอบเขตค่าคลาดเคลื่อนของการลดขนาดปัญหาการจัดสรรโรงงานและ กรณีศึกษาระบบการจัดการขยะในเมืองเชียงใหม่”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 3 (6). Ubonratchathani, Thailand:41-51. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/58580.