แช่มเล็ก พรรณวิภา, และ เนียมมณี พัชราภรณ์. 2016. “การประเมินประสิทธิภาพตัวแทนดำเนินพิธีการศุลกากรด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เชิงโอบล้อมข้อมูล”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 3 (6). Ubonratchathani, Thailand:21-32. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/58578.