บ้งชมโพธิ์ มัลลิกา, ศิริวงศ์ พีระพล, และ สุกใส ชาญชัย. 2016. “การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตวิชา คณิตศาสตร์ 1 เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 4 (1). Ubonratchathani, Thailand:110-19. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/58575.