ศรีคำ จิระภา, สืบนุการณ์ สุจิตรา, โสมณวัฒน์ วิเชียร, ยศรักษา ภาสวัฒน์, แก้วล้วน เกริกไกร, และ ไชยษา บวร. 2016. “การศึกษาศักยภาพและการพัฒนาการออกแบบผังบริเวณบึงหนองช้างเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์บัวของจังหวัดอุบลราชธานี”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 4 (1). Ubonratchathani, Thailand:79-94. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/58573.