โกษาพันธุ ปิยภัทร. 2016. “การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง วิชา การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 4 (1). Ubonratchathani, Thailand:61-66. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/58569.