เกษมเศรษฐ์ ชมพูนุท, ปริญญาเมธี ศิวัช, และ สกุลศึกษาดี ธีรโชติ. 2016. “การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการจัดการสินค้าคงคลังสำหรับโรงงานผลิตภัณฑ์เบเกอรี่”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 4 (1). Ubonratchathani, Thailand:12-26. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/58309.