พันโท อรนุช, และ เทียนทอง มนต์ชัย. 2016. “การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจำแนกรูปแบบการเรียนรู้ VARK ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 4 (1). Ubonratchathani, Thailand:1-11. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/58300.