ศรีคําแท้ สันต์ธวัช, และ ประดับพงศ์ สุพัตรา. 2016. “การศึกษาภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 4 (2). Ubonratchathani, Thailand:125-37. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/58297.