ลาพันธ์ ลำเพา, และ ท่าโพธิ์ รักชาติ. 2016. “การศึกษาสมบัติทางกายภาพของกระติบข้าวที่สานด้วยไม้ไผ่ กก และคล้า”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 4 (2). Ubonratchathani, Thailand:48-60. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/58278.