เอี่ยมพริ้ง ปิยวิทย์. 2016. “แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนโดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กรณีศึกษา สามพันโบก อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 4 (2). Ubonratchathani, Thailand:26-47. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/58259.