พิมพบุตร ชัยรัตน์. 2016. “การออกแบบและพัฒนาเศษหนังเทียมเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 5 (1). Ubonratchathani, Thailand:183-92. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/58250.