ดวงบุบผา สำลี, และ สุกใส ชาญชัย. 2016. “การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปา เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 5 (1). Ubonratchathani, Thailand:135-48. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/58237.