โชคณัติ พีระวัฒน์, สุภักดี กนกวรรณ, และ ปิตาคะโส ระพีพันธ์. 2016. “วิธีการวิวัฒนาการโดยใช้ผลต่างเพื่อแก้ปัญหาจัดเส้นทางการเดินทางในการซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 5 (1). Ubonratchathani, Thailand:46-58. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/58198.