วงษ์ชวลิตกุล บุษยา, ปราชญ์ปรีชา ทศพล, และ วงษ์ชวลิตกุล สงวน. 2016. “ความคาดหวังความสามารถหลักในการทำงานของนิสิต นักศึกษาสหกิจศึกษา ในทรรศนะของนิสิต นักศึกษา และผู้ประกอบการ กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 5 (2). Ubonratchathani, Thailand:173-92. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/58135.