นวลมีศรี สุมิตรา. 2016. “การออกแบบระบบโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์แบบผสมผสาน”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 5 (2). Ubonratchathani, Thailand:159-72. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/58134.