กลิ่นถาวร สุนันทา, จันทร์สว่าง เนตรชนก, และ อารีราษฎร์ วรปภา. 2016. “การใช้กิจกรรมการพัฒนาทักษะการออกแบบขั้นตอนวิธีทางคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีปัญหาเป็นฐาน โดยใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 และเทคนิคพี่เลี้ยง”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 5 (2). Ubonratchathani, Thailand:145-58. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/58133.