นิยมรัตน์ ฤดี. 2016. “การพัฒนาดินแดงท้องถิ่นเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องโต๊ะอาหาร”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 5 (2). Ubonratchathani, Thailand:52-71. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/58116.