ลุมชะเนาว์ วิสิทธิ์. 2016. “การสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดทดลองอิเล็กทรอนิกส์ วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 5 (2). Ubonratchathani, Thailand:11-25. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/58112.