เชื่อดี ฉกาจ, เกรียงกรกฎ ปรีชา, และ เกรียงกรกฎ นุชสรา. 2023. “อัลกอริทึมวิวัฒนาการผลต่างที่มีประสิทธิภาพสำหรับการแก้ปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่งแบบหลายคลังสินค้า: กรณีศึกษาโรงงานแปรรูปมันสำปะหลังในจังหวัดนครราชสีมา”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 13 (2). Ubonratchathani, Thailand:111-23. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/249531.