เทนอิสสระ นพพร, และ สุขุมพันธ์ สมเกียรติ. 2023. “การอบแห้งสมุนไพรดีปลีที่อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ต่ำ”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 13 (2). Ubonratchathani, Thailand:125-38. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/248765.