นามด้วง ปริวัชร, และ อัมพุช จักรกฤษณ์. 2023. “Preparation of Composite Beads from Surfactant-Modified Montmorillonite Clay for Reactive Black 5 Dye Adsorption”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 13 (2). Ubonratchathani, Thailand:97-110. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/247827.