เอกบูรณะวัฒน์ เจนศักดิ์. 2023. “การพัฒนาระบบควบคุมสภาวะสบายภายในอาคาร”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 13 (2). Ubonratchathani, Thailand:27-40. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/247528.