อนันต์สุวรรณชัย สุรเชษฐ, และ ขอขจายเกียรติ พรเทพ. 2023. “รูปแบบวัสดุคงคลังสำหรับการสั่งซื้อวัสดุหลายชนิดจากแหล่งเดียวของร้านวัสดุก่อสร้างแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น: กรณีศึกษา”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 13 (1). Ubonratchathani, Thailand:125-37. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/246647.