โปณะทอง บัณฑิตา ภู่ทรัพย์มี, แก้วกอง เอกวิทย์, ราชภักดี พงษ์พันธ์, และ พิมพา ฉัตรพล. 2023. “การพัฒนาระบบการเลี้ยงปลาดุกแบบหมุนเวียนน้ำโดยพลังงานแสงอาทิตย์ กรณีศึกษา ชุมชนบ้านนาไม้ไผ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 13 (1). Ubonratchathani, Thailand:97-110. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/246001.