ทองคุปต์ วีรพล, พรหมแก้ว กฤษฎา, หลีเหล็ม พรพจน์, และ มะยะเฉี่ยว ปรุฬห์. 2023. “การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องคัดแยกปลากะตักตากแห้ง”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 13 (2). Ubonratchathani, Thailand:1-14. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/245198.