หมู่หมื่นศรี นลินี, สร้อยทอง ประสพสุข, และ อุปพงษ์ ณรงค์ฤทธิ์. 2022. “การออกแบบและพัฒนาเครื่องทดสอบคุณภาพสีใบยาสูบด้วยการประมวลผลภาพ”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 12 (2). Ubonratchathani, Thailand:29-41. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/244181.