ศิริลักษณ์ ศิวโรฒม์, ดุลย์ ลัดดาวัลย์, และ สิทธิสาร วิทยกุล. 2022. “การเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมของเครื่องบดปฐมภูมิในเหมืองแร่ดินบอลเคลย์”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 12 (2). Ubonratchathani, Thailand:15-27. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/243713.